inarts
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Περιγραφή και Όροι

O Κοινωνικός Συνεταιρισμός (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νέοι Ορίζοντες», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (video) το οποίο θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Κέρκυρας στο πλαίσιο της δράσης «Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια στο Κέντρο και την Περιφέρεια του Δήμου Κέρκυρας», η οποία υλοποιείται από τον Κοι.Σ.Π.Ε. και τον Δήμο της Κέρκυρας.

 Αναλυτικές πληροφορίες για την δράση «Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια στο Κέντρο και την Περιφέρεια του Δήμου Κέρκυρας» περιέχονται στο συνοδευτικό έντυπο και στη σελίδα Κοι.Σ.Π.Ε..

Διαγωνιστική διαδικασία
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, καλούνται όσοι φοιτητές –προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υπ. διδάκτορες- του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρονται να συμμετέχουν

 • να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στην διεύθυνση https://contests.inarts.eu/2017/registration/ για να λάβουν τον κωδικό συμμετοχής.
 • να αποστείλουν το τελικό βίντεο – υλικό το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00 στα μέλη της κριτικής επιτροπής συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στην διεύθυνση https://contests.inarts.eu/2017/submission/ χρησιμοποιώντας τον κωδικό συμμετοχής που θα λάβουν μετά τη δήλωση συμμετοχής τους. Η αποστολή του τελικού έργου με το οπτικοακουστικό υλικό θα γίνεται online μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού θα πραγματοποιηθεί από τριμελή κριτική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από μέλη προερχόμενα από τον α) Κοι.Σ.Π.Ε. β) το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και γ) τον Δήμο Κερκυραίων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2017.

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 500,00 ευρώ και θα απονεμηθεί σε ειδική τιμητική εκδήλωση που θα διοργανωθεί εντός του Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2017.

Τεχνικές προδιαγραφές οπτικοακουστικού υλικού

 • Μέγιστη χρονική διάρκεια: 50 δευτερόλεπτα (συν 3 δευτερόλεπτα η κάρτα λογοτύπων τέλους)
 • Ανάλυση εικόνας: High definition
 • Ηχητική μπάντα: στερεοφωνική, 16bit, 44.1kHz
 • Στο υλικό / βίντεο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθεί στο τέλος του ειδική οθόνη (κάρτα) στην οποία να εμφανίζονται τα λογότυπα α) του Δήμου Κερκυραίων β) των κοινωνικών συσσιτίων γ) του κοινωνικού παντοπωλείου και δ) του ΚοιΣΠΕ. Επίσης θα πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο της αρχής χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2014-2020) στην έκδοση που περιλαμβάνει το λογότυπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μαζί με την διατύπωση «H δράση χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΕΚΤ και ειδικότερα από το Ε.Π «Ιόνια Νησιά» στα πλαίσια της στρατηγικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων (Άξονας Προτεραιότητας 5).». Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν -σε όσους δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι την σχετική προαναφερθείσα προθεσμία- στη μορφή μιας ενοποιημένης εικόνας (κάρτας) η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο τέλος του video και να εμφανίζεται επί 3 δευτερόλεπτα.

Ειδικοί όροι του διαγωνισμού

 1. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου για το υλικό που υποβάλλει.
 2. Το υλικό που υποβάλλεται και συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να μην έχει -πριν ή/και καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού- διατεθεί στην αγορά και γενικά να μην αποτελεί προϊόν υπό διανομή ή εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 3. Αποκλείονται και δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης όσοι υποβάλουν οπτικοακουστικό υλικό που έχει παράνομο, προσβλητικό ή ανήθικο περιεχόμενο καθώς και υλικό για το οποίο οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν μη νόμιμα μέσα δημιουργίας τους, (πχ λογισμικό χωρίς άδεια χρήσης).
 4. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι το υλικό που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης του. Εγγυάται επίσης ότι το υποβληθέν οπτικοακουστικό υλικό δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του υλικού που κατατίθεται στον διαγωνισμό.
 5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να αναφέρονται στα βραβεία που τους απονέμονται για την προβολή της δημιουργίας τους, εφόσον αυτό γίνεται με αναφορά των φορέων διοργάνωσης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη.
 6. Το παραδοτέο στον διαγωνισμό οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανέναν περιορισμό από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νέοι Ορίζοντες» με στόχο την προβολή και διάδοση της δράσης «Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια στο Κέντρο και την Περιφέρεια του Δήμου Κέρκυρας» καθώς και από το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται απαραίτητος για τη διάδοση των σκοπών του και την επίτευξη των στόχων του.
 7. Η υποβολή του οπτικοακουστικού υλικού και η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά νομική κατοχύρωση του υλικού ή προστασία οποιουδήποτε είδους.

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση σε σχέση με τη δράση του κοινωνικού παντοπωλείου, τους στόχους της και την οργάνωσή της, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Ρουμπγιέ Άννα (τηλ. 2661777221, E: koin_domes.koispekerk@yahoo.com).

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση σε σχέση με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή των έργων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών (E: contests@inarts.eu).Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη Τ.Κ. 49100    ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005
Τηλ 2661025277 & fax 2661361180    www.koispekerk.gr | info@koispekerk.gr

H δράση χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΕΚΤ και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» στα πλαίσια της στρατηγικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων (Άξονας Προτεραιότητας 5).

ΕΣΠΑ